Projekcia TZB

Projekcia TZB

Spoločnosť TERMOKLIMA spol. s r. o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti projektovania technických zariadení budov, centralizovanej výroby tepla, kombinovanej výroby elektriny a tepla, rozvodov tepla, plynu, elektrickej energie, atď..

Spoločnosť sa zaoberá najmä týmito oblasťami :

  • vykurovanie
  • vzduchotechnika
  • chladenie
  • klimatizácia
  • zdravotná technika
  • plynofikácia
  • MaR a elektroinštalácia

Výhodou takejto štruktúry spoločnosti je na jednej strane špecializácia na projektovanie TZB a energetických zariadení a na druhej strane schopnosť zabezpečiť všetky potrebné profesie v jednej firme vlastnými pracovníkmi. Umožňuje to jednoduchšiu koordináciu jednotlivých častí projektov, čo najmä u veľkých stavieb má veľký prínos najmä v oblasti kvality projektu ako celku.

Technické prostriedky pre projektovanie

2D projektovanie

Projektovanie v súčasnosti prebieha v plnom rozsahu pomocou výpočtovej techniky - výpočty, výkresy, sprievodná dokumentácia. Výkresy sú vo väčšine prípadov spracovávané v 2D. Vyplýva to z toho, že poskytnuté podklady od zadávateľa projektu alebo spracovávateľov stavebnej časti projektu sú spravidla poskytované buď v papierovej forme alebo v digitálnej 2D forme. U veľkých stavieb je neefektívne, aby spracovateľ technológie vytváral 3D model stavby.

3D projektovanie

Napriek tomu u stavieb technologického charakteru, kde je malý podiel stavebnej časti naša firma na jednom pracovisku projektuje v 3D forme. Touto formou projektujeme už od roku 1998 a v súčasnosti sa jedná už o plne rutinnú prevádzku pracoviska. Používaný software umožňuje kontrolovať správnosť dimenzií potrubia každej vetvy, súlad schémy s 3D modelom, testy kolízií, automatické generovanie potrebnej výkresovej dokumentácie vrátane priestorových izometrických schém, požadovaných výpisov materiálu atď.. Okrem projektovej dokumentácie je možné vytvárať vizualizácie modelu, prelety modelom a pod.

Výpočty a simulácie

Všetky potrebné výpočty sú uskutočňované pomocou štandardných komerčne dostupných výpočtových programov. V oblastiach, kde neexistujú na našom trhu vhodné programy, naša firma vyvinula alebo v súčasnosti vyvíja vlastné programy. Tie sú orientované hlavne pre oblasť simulácií činnosti projektovaných zariadení, čo umožňuje už vo fáze návrhu zariadení tieto podrobiť potrebným funkčným skúškam. Cieľom našej firmy je takýmto spôsobom dospieť k absolútnej kvalite projektov.